ด้วยความห่วงใยจากกรมสรรพากร ! แจ้งเตือนผู้เสียภาษี ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 / 91 ปี 2565 ตามกำหนดเวลา

ข่าวกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งว่า ขณะนี้กรมสรรพากรกำลังจัดส่งจดหมายแจ้งเตือนผู้เสียภาษี เพื่อให้ทราบหน้าที่ทางภาษี และกำหนดการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 / 91 ปี 2565 ซึ่งจะสิ้นกำหนดเวลายื่นแบบภายใน 31 มีนาคม 2566 กรณียื่นแบบกระดาษ และภายใน 10 เมษายน 2566 กรณียื่นแบบ e – Filing สรุปได้ดังนี้

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง