ด้วยความห่วงใยจากกรมสรรพากร ! แจ้งเตือนผู้เสียภาษี ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 / 91 ปี 2565 ตามกำหนดเวลา

ข่าวกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งว่า ขณะนี้กรมสรรพากรกำลังจัดส่งจดหมายแจ้งเตือนผู้เสียภาษี เพื่อให้ทราบหน้าที่ทางภาษี และกำ […]

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ […]