โครงการศาลจำลอง ปี 2562

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562  บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมศาลจำลองขึ้น โดยมีคุณปฏิคม ฟองโหย รองประทานกรรมการบริหาร บริ […]

จัดอบรมในหัวข้อ เเนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็น […]

สัมมนาประจำปี 2561

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมทำกิจกรรมป […]

ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 แก้ไข พรฎ (ฉ […]

ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ครบรอบ 92 ปี

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรี […]

กิจกรรมศาลจำลอง ปี 2561

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมศาลจำลองขึ้น ให้นักวิชาชีพได้ฝึกฝน ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบ […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561

คุณกำพล ชิรวานิช ที่ปรึกษาสำนักคดี บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เกียรติเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการรับนักศึกษาเข้าร่ว […]

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “รู้จริงไม่มีพลาด มาตรการบัญชีเล่มเดียว” จัดโดยธนาคารธนชาต

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารธนชาตเป็นวิทยากรในหัวข้อ “รู้จริงไม่มีพลาด มาตรก […]

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคา […]

สัมมนาพิเศษให้แก่ลูกค้า ในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561”

            ด้วยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้เชิญลูกค้าของบริษัท เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบร […]