• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 แก้ไข พรฎ (ฉบับ 646) พ.ศ.2560
โดยกำหนดให้ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 6.3 (ร้อยละ 7 เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นแล้ว) ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)
ที่มา: https://bit.ly/2A2RR76