• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • คลอดแล้วกฎหมายควบคุมการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) มีผลบังคับใช้ทันทีปีหน้า

คลอดแล้วกฎหมายควบคุมการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) มีผลบังคับใช้ทันทีปีหน้า

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีรายการระหว่างกันมากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ประจำปี

นอกจากนี้ยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่ประเมินสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 5 ปี และเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้โดยต้องนำส่งเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาดังนี้

1) กรณีถูกเรียกเอกสารครั้งแรกต้องนำส่งภายใน 180 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง

2) กรณีถูกเรียกเอกสารนอกจาก 1) ต้องนำส่งภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง หากจัดทำเอกสารไม่ทันและมีเหตุอันสมควรต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรขอขยายระยะเวลาในการนำส่งเอกสารทั้งนี้ขยายเวลาได้ไม่เกิน 120 วัน

ฝ่าฝืนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

นอกจากจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ท่านผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญปัญหาว่าจะจัดเตรียมอย่างไรให้ถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือแก่การตรวจสอบและลดความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษี  ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องยื่นเอกสารคงต้องเร่งพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารดังกล่าว

สนใจขอรับคำแนะนำและบริการที่ปรึกษากฎหมายภาษี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด โทร.02-680-9751 และ 02-680-9760

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา