• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

 

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560

กำหนดให้ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 6.3 (ร้อยละ 7 เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 (เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)

ทั้งนี้  หากไม่มีการออกกฎหมายเพื่อลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม ในปีงบประมาณหน้าจะมีการปรับเพิ่มอััตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.3 (ร้อยละ 7 เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นแล้ว) เป็นร้อยละ 9 (ร้อยละ 10 เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ที่มา: https://goo.gl/Pnfo8S