ให้สิทธิ SMEs หักรายจ่ายค่า Software 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 647) พ.ศ. 2560 ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล SMEs (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน รายได้ไม่เกิน 30 ล้าน)  โดยให้หักรายได้ได้เพิ่ม 1 เท่า แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จากค่าซื้อหรือจ้างทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาศกำหนด

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง