• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • แจ้งโครงการ/แผนจ่ายเงิน (รายจ่ายเพื่อการลงทุน) ทางเว็บไซต์ของสรรพากรได้แล้ว !!!

แจ้งโครงการ/แผนจ่ายเงิน (รายจ่ายเพื่อการลงทุน) ทางเว็บไซต์ของสรรพากรได้แล้ว !!!

ในวันนี้ ท่านสามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการลงทุน หรือ แผนการจ่ายเงิน ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร คือ http://interapp4.rd.go.th/investment/login/index.php เพื่อใช้สิทธิลงรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้เพิ่ม 0.5 เท่า ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560 และรายจ่ายต่อเนื่องตามพระราชกฤษฎีกา ฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ได้เพิ่ม 0.5 เท่า

วิธีเข้าสู่ระบบ เพียงกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล และชื่อผู้ประกอบการเท่านั้น ท่านก็สามารถบันทึกรายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้ทันที

ทั้งนี้ ท่านยังคงมีหน้าที่จัดทำรายงานแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้สิทธิยกเว้น โดยต้องมีรายการและข้อความตามที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304) กำหนด และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ที่สถานประกอบการของท่าน โดยพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

1. พระราชกฤษฎีกา ฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560

2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 304) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร