• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาจากการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาจากการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 กรณีท่องเที่ยวเมืองรองภายในปี 2561 โดยได้กำหนดนิยามดังนี้

“จังหวัดท่องเที่ยวรอง”  จำนวน 55 จังหวัด เช่น กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร จันทบุรี นราธิวาส เป็นต้น

“โฮมสเตย์ไทย” หมายความว่า สถานที่พักชั่วคราวซึ่งเจ้าของบ้านนําพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักและจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร โดยเรียกค่าตอบแทนจากผู้พักอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม และมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไปดังนี้

(1) ค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(2) ค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับท้องที่ในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(3) ค่าที่พักโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวรอง หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือเป็นค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดท่องเที่ยวรองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

ติดตามรายละเอียดได้จาก : ราชกิจจานุเบกษา