• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สำหรับหสม. หรือ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สำหรับหสม. หรือ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 309 (พ.ศ. 2558) เพื่อกำหนดเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ดังนี้

1. เงินได้ที่ได้รับจากส่วนแบ่งกำไรจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมอันได้มาโดยทางมรดกหรือการให้โดยเสน่หา

2. ดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ทั้งนี้ เฉพาะแต่กรณีที่ผู้มีเงินได้ไม่ขอรับเงินที่ภาษีที่ถูกหักไว้คืน หรือไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ทั้งนี้ ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี 2558 เป็นต้นไป

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา