• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • HOT!!! กฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้นักช็อประหว่าง 25-31 ธันวาคม 2559

HOT!!! กฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้นักช็อประหว่าง 25-31 ธันวาคม 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 310 (พ.ศ.2558) ให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถนำเงินค่าซื้อสินค้าและบริการที่จ่ายไปในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนช่วงปีใหม่ 2559 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าประเภท สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

โดยผู้จะใช้สิทธิยกเว้นต้องร้องขอให้ร้านค้าออกใบกำกับภาษีเต็มรูป โดยระบุชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และที่อยู่ให้ครบถ้วนด้วย

ซึ่งล่าสุดได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 263) และ คำชี้แจงกรมสรรพากร กำหนดและอธิบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าว

 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา 

         กรมสรรพากร