• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ลดภาษีเงินได้ให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก)

ลดภาษีเงินได้ให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก)

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยจูงใจให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาทำงานในพื้นที่ดังกล่าว สมควรลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มีการออก พระราชกฤษฎีกา   (ฉบับที่ 641) พ.ศ. 2560

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังนี้

(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

(5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

(6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

(7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

(8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

(9) อุตสาหกรรมดิจิตอล

(10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

 

โดยลดอัตราภาษีเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เหลืออัตราร้อยละ 17 ของเงินได้ที่ได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยผู้มีเงินได้ไม่ต้องนําเงินได้พึงประเมินนั้นมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ซึ่งผู้มีเงินได้ที่ได้รับจากนิติบุคคลที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา