ลดภาษีเงินได้ให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก)

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นเขตเศรษฐกิ […]

สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่ม 1.5 เท่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกไปอีก […]