• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการหักค่าลดหย่อน/ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการหักค่าลดหย่อน/ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

พระราชกฤษฎกา (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561  

กำหนดยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดังนี้

1. กรณีบุคคลธรรมดา หักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า ของเงินบริจาคเมื่อรวมกับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน

2.  กรณีนิติบุคคลหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาคไม่ว่าจบริจาคเป็นเงินหรือทรัพย์สิน  เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการสร้างสนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะโดยไม่เก็บค่าบริการ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการบริจาคดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ ยังยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมและนิติบุคคลสำหรับการโอน การขาย หรือการกระทำตราสารที่เกี่ยวกับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล โดยต้องไม่นําต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกมากมายซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดภาษีได้ที่ท่านอาจจะไม่ทราบ

สนใจขอรับคำแนะนำและบริการที่ปรึกษากฎหมายภาษี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด โทร.02-680-9751 และ 02-680-9760

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา