• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ข่าวเผยแพร่
  • /
  • มาตรการยกเว้นภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

มาตรการยกเว้นภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

     พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 763) พ.ศ. 2566 กำหนดมาตรการทางภาษี อันเป็นการส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กองทรัสต์”) เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่อไปได้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการโอนทรัพย์สินให้กองทรัสต์ นับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ (วันที่ 2มิถุนายน 2566) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

* สำหรับเงินได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นใบทรัสต์ ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

** สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

 

รายละเอียดตาม https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc763.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง