กรมสรรพากรขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องไปอีก 3 ปี

     สืบเนื่องจากการดำเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 718) พ.ศ. 2564 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น

     ในการนี้ เพื่อเป็นการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 766) พ.ศ. 2566 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่จ่ายไปในการพัฒนาระบบ การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ แลการนำส่งภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ที่มา https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc766.pdf

บทความที่เกี่ยวข้อง