• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กฎหมายใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

กฎหมายใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 614) พ.ศ. 2559 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่ได้ส่งมอบและชำระราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทฺธิ์ เนื่องจากทางราชการสั่งระงับไว้ ซึ่งทำให้การจดทะเบียนและการทำนิติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

ติดตามรายละเอียดได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/056/10.PDF

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง