ขยายเวลา บริจาคให้สถานศึกษา ยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่บริจาค 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 616) พ.ศ. 2559 ยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่บริจาค 2 เท่า ระหว่างวันที่ 1 […]

กฎหมายใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค 2 เท่าเมื่อบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 615) พ.ศ. 2559 ยกเว้นเงินได้ สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอ […]

กฎหมายใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 614) พ.ศ. 2559 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์สำหรับเงินได […]