• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กฎหมายใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค 2 เท่าเมื่อบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กฎหมายใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค 2 เท่าเมื่อบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 615) พ.ศ. 2559

ยกเว้นเงินได้ สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามกฎหมายฯ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามกฎหมายฯ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยตามกฎหมายฯ กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุตามกฎหมายฯ หรือกองทุนโบราณคดีตามกฎหมายฯ โดยยกเว้นเงินได้ดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดายกเว้นเงินได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยกเว้นเงินได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาคไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ติดตามรายละเอียดได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/057/8.PDF

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง