• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • หลักเกณฑ์ใหม่ค่าลดหย่อน LTF และกรณีขาย LTF ต้องถือไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงจะได้รับยกเว้นภาษี

หลักเกณฑ์ใหม่ค่าลดหย่อน LTF และกรณีขาย LTF ต้องถือไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงจะได้รับยกเว้นภาษี

กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) แก้ไขข้อ 2 (66) และ (67) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2509)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

– กรณีซื้อหน่วยลงทุน LTF ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562

– กรณีขายหน่วยลงทุน LTF ก็เช่นกัน จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุน เฉพาะกรณีที่ทำครบถ้วนตามเงื่อนไขของการยกเว้นเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุน

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง