• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ครม.เห็นชอบลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อซื้อสินค้า OTOP

ครม.เห็นชอบลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อซื้อสินค้า OTOP

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) และอนุมัติร่างกฎกระทรวงฉบับที่ …   (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

โดยกำหนดให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า OTOP (ONE TAMBON ONE PRODUCT) ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้       

 1) ต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2) เป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้า OTOP ตามข้อ 1) ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 3) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด 

ที่มา:  สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

                                

บทความที่เกี่ยวข้อง