ขยายระยะเวลาขอคืนค่าอากรแสตมป์ จนถึง 31 กรกฎาคม 2559

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีการขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์ สำหรับตราสารบางลักษณะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขยายระยะเวลาขอคืนค่าอากรแสตมป์จากการปิดอากรแสตมป์ลงบนตราสารที่ต้องชำระค่าอากรเป็นตัวเงิน ได้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2559 สำหรับตราสารดังนี้

1. ตราสารเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ ที่มีค่าเช่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2. ตราสารจ้างทำของที่มีสินจ้างตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นตราสารที่กระทำตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2559 จึงจะขยายระยะเวลาให้ขอคืนค่าอากรแสตมป์ที่ปิดลงบนตราสารที่ต้องชำระค่าอากรเป็นตัวเงิน

หมายเหตุ กรณีนี้ กฎหมายกำหนดให้ตราสารตามที่กล่าวไว้ข้างต้นต้องชำระค่าอากรเป็นตัวเงิน แต่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์กลับนำตราสารดังกล่าวไปปิดอากรแสตมป์แทน กรณีจึงไม่ถือเป็นการชำระค่าอากรแสตมป์ที่สมบูรณ์ ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์จึงต้องนำตราสารดังกล่าวชำระค่าอากรเป็นตัวเงินพร้อมเงินเพิ่ม (ขอลดเงินเพิ่มลงได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2512) หรือ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 84/2542) ดังนั้น อากรแสตมป์ที่นำไปปิดทับลงบนตราสารผู้เสียภาษีจึงต้องขอคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันเสียอากร ตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร

ติดตามรายละเอียดได้จาก : กรมสรรพากร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง