ขยายระยะเวลาขอคืนค่าอากรแสตมป์ จนถึง 31 กรกฎาคม 2559

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีการขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์ สำหรับตราสารบางลักษณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง […]