Transfer Pricing ตอนที่ 4 รู้ก่อนและเตรียมความพร้อมก่อน กับหลักเกณฑ์การปรับปรุงรายได้รายจ่าย

ตามที่ผู้ประกอบการได้ยื่น Disclosure Form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ซึ่งเป็นรายงานที่กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัม […]

Update!!! กฎหมาย Transfer Pricing กำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

สืบเนื่องการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ( Tr […]

มาตรการภาษี 3 ฉบับ เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package)

ฉบับที่ 1 ยกเว้นภาษีเงินได้ 100% สำหรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation) พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 710 พ.ศ. 2563 กำหน […]

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 25% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภา […]

Transfer Pricing ตอนที่ 3 คลายประเด็นสงสัยในการเตรียมข้อมูลสำหรับยื่น Disclosure Form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562

เมษยา สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด        ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการหลายรายได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่ […]

Transfer Pricing ตอนที่ 2 สิ่งที่บริษัทในเครือเดียวกันต้องรู้ก่อนยื่น Disclosure Form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562

เมษยา สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด สืบเนื่องจากบทความตอนที่ 1 เรื่อง Update!!!… 5 ข้อต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกฎหมาย […]

Update!!!… 5 ข้อต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกฎหมาย Transfer Pricing

  Update!!!… 5 ข้อต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกฎหมาย Transfer Pricing   เมษยา สีลาวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำ […]

ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า

ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันก […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมกราคม 2562

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   กาลผันวันล่วงลับตราบจบปี        มุ่งทำดีมีจิตตั้งกุศลมั่น              ผ่านปีเก่าชี […]

มาแล้ว!!! ช็อปช่วยชาติ หักลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท

กฎกระทรวงฉบับที่ 341 (พ.ศ.2561) กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่จ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.2561 –  16 ม.ค.2562 ได้รับ […]