• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 25% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 25% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 388 โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวน 25% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีหนังสือรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. ผู้ใช้สิทธิยกเว้นตามข้อ 1. จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทดังนี้
   (1) ถุงหูหิ้ว
   (2) ถุงขยะ
   (3) แก้วพลาสติก
   (4) จาน ชาม ถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
   (5) ช้อน ส้อม มีดพลาสติก
   (6) หลอดพลาสติก
   (7) ถุงพลาสติกสำหรับเพาะชำ
   (8) ฟิล์มคลุมหน้าดิน
   (9) ขวดพลาสติก
   (10) ฝาแก้วน้ำ
   (11) ฟิล์มปิดฝาแก้ว

3. ผู้ใช้สิทธิข้างต้น ต้องจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดของการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตามที่ประกาศอธิบดีกำหนดดังตัวอย่างด้านล่างนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

ติดตามรายละเอียดประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 388 ได้ที่ https://bit.ly/3iz7iYM