ถอดคำพิพากษาภาษี Ep.20 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีบริษัทในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ให้แก่บริษัทในต่างประเทศได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งเกินกว่าอัตราที่กฎ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี Ep.19 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: เงินที่ผู้ถือหุ้นได้รับมาจากการที่บริษัทจดทะเบียนเลิกและได้ขายทรัพย์สินมีกำไรในระหว่างการชำระบัญชี จะถือว่าเป็นเงินปันผลหรือเงินได้พึงป […]

ถอดคำพิพากษาภาษี Ep.18 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ผู้ซื้อออกแทน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ขาย ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ ตอบ: ค […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.17 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับเงินสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และได้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออก จะมีความรับผิดทางภาษีหรือไม่ อ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.16 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: การที่ลูกจ้างได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จากนายจ้าง โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นายจ้าง ต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.15 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในขณะที่จ่ายเงินได้ จะต้องรับผิดหรือไม่ ตอบ: ผู้จ่ายเงินได้จะต้องร่วมกันรับผิดกับผู้มีเงินไ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.14 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถาม: กรณีบริษัทขายสินค้าไปยังต่างประเทศ จะต้องนำค่าระวางและค่าประกันภัยในการส่งออกสินค้ามารวมเป็นราคาสินค้าตามราคาตลาด ตามประมวลรัษฎากรมาตรา […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถาม : ค่าโดยสารรถแท็กซี่ รถขนส่งสาธารณะ หรือรถขนส่งอื่น ๆ ที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP 12 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถาม :   ผู้ประกอบการแม้จะประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP 11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ถาม : กรณีบริษัทถูกเวนคืนที่ดินที่มีไว้ในการประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ตอบ : […]