HOT!!! กฎหมายแปรสภาพทรัพย์สินเป็นหุ้นออกแล้ว

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสำหรับการโอน […]