จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 56 เดือนกรกฎาคม 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด กำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิทธิลดภาษีเขตพัฒน […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมิถุนายน 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 55 เดือนมิถุนายน 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีทำธุรกรรมใน […]

การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเช่าเครื่องบินเหมาลำ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเช่าเครื่องบินเหมาลำ นายธรดล จันทรศัพท์ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   ในอดีตธุรกิจสายการบินในประเทศไทยนั้น […]