Menu

ENG

Menu

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง บรรยายเรื่อง “กฎหมายน่ารู้ Law is all around”

วันที่ 20 มกราคม เวลา 13.30-16.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียนเชิญคุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ไปเป็นวิทยากรร่วม บรรยายเรื่อง &#822 […]