ตำนานภาพบทจารึกคำจีน หน้าสำนักกฎหมายธรรมนิติ

บทจารึกคำจีนในภาพนี้ ใช้ภาษาจีนโบราณ เขียนเป็นแถวตามแนวดิ่ง เริ่มจากอักษรตัวบนแถวขวาสุด เรียงลงไปด้านล่าง ต่อด้วยอักษรตัวบนของแถวด้านซ้ายถัด […]

มติ กสทช.ตั้งแต่วันที่ 12 ตค.2560 เป็นต้นไป ผู้ครอบครองเครื่องบินเล็กไร้คนขับ(โดรน)ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง จึงสามารถใช้งานขึ้นบินได้ มิฉะนั้นต้องรับโทษจำคุกหรือปรับ

ที่มาของภาพ fill@pixabay.com นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กส […]

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากคณะบุคคลประเภทค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวและค่าดอกเบี้ยเงินฝาก

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ครม.ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลประเภทค่าเช่า […]

8 กย.2558 รัฐบาลประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงใหม่รวม 16 ฉบับ

วันที่ 8  กันยายน  2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงรวม 16 ฉบับ ดังนี้   […]

ครม.มีมติออกมาตรการทางภาษีและมาตราการทางการเงิน ช่วยเหลือเอสเอ็มอี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้ออก มาตรการทางภาษีและมาตราการทางการเงินหลายประการ เพื่อช่ว […]

รายงานพิเศษ : คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครั้งประวัติศาสตร์ รับรองสิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในการปฏิเสธการรักษาพยาบาล โดยการทำหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า (living will)

วันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ 11/2558 รับรองสิทธิของผู้ป่วยระยะสุดท้ายในก […]

ก.ต. มีมติเอกฉันท์ตั้งนายวีระพล ตั้งสุวรรณเป็นประธานศาลฎีกา ตั้งนายศิริชัย วัฒนโยธินเป็นประธานศาลอุทธรณ์ตั้งแต่ 1 ตค.2558 เป็นต้นไป

วันที่ 29 มิย. 2558 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 14/2558 ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรมชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรก […]

กฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่มประกาศในราชกิจจานุเบิกษาแล้ว จะใช้บังคับในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 26 พศ.2558 เรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 8 เมษ […]

พรบ.การทวงถามหนี้ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กย.ศกนี้

พรบ.การทวงถามหนี้ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 มีค 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศคือตั้งแ […]

พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยใช้บังคับในอีก 180 วัน

พรบ.ฯ นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มีค.2558 โดยจะมีผลใช้บังคับในอีก 180 วันถัดไป เหตุผลในการประกาศใช้คือ เพื่อกำหนดมาต […]