จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมีนาคม 2567

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 152 เดือนมีนาคม 2567 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ ร […]

ภาษีการรับมรดก และภาษีจากการรับ – ให้

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากการส่งมอบความมั่งคั่งภายหลังจากที่เจ้าของ […]