ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ

ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และ อธิบดีศาลปกครองกลาง
ได้มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่
1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ รวมถึง
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้มีคำสั่งให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุด
ราชการของ สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง เป็นกรณีพิเศษด้วย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกคำสั่งให้ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากพื้นที่และเส้นทางคมนาคมโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญถูกผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้การเดินทางสัญจรเข้าและออกสำนักงานเป็นไปด้วยความลำบาก อีกทั้งขณะนี้ตุลาการศาลรัฐธร