กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ขยายเวลาในการยื่นงบการเงิน ปี 52 ออกไปถึงวันที่ 30 มิย.53

ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2552 พ.ศ.2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 เพื่อขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้า ที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในท้องที่เขต

นิติบุคคลต้องยื่นภาษีประจำปี ภายใน 31 พฤษภาคม 2553

กรมสรรพากร ได้แจ้งเตือนให้บริษัท  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นวันสุดท้าย