• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ขยายเวลาในการยื่นงบการเงิน ปี 52 ออกไปถึงวันที่ 30 มิย.53

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ขยายเวลาในการยื่นงบการเงิน ปี 52 ออกไปถึงวันที่ 30 มิย.53

ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2552 พ.ศ.2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 เพื่อขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้า ที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในท้องที่เขตสาธร เขตบางรัก และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 แล้วนั้น

เนื่องจากปรากฏว่าเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง ได้ขยายพื้นที่ออกไปทุกท้องที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงให้ขยายระยะเวลายื่นงบการเงิน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้า ที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพิ่มเติม

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

(นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า