นิติบุคคลต้องยื่นภาษีประจำปี ภายใน 31 พฤษภาคม 2553

กรมสรรพากร ได้แจ้งเตือนให้บริษัท  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นวันสุดท้าย