วุฒิสภาเห็นชอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็นอัยการสูงสุด และ เห็นชอบตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6 คน

31 ส.ค. 2552 ที่ประชุมวุฒิสภา
มีมติเห็นชอบให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด แทน นายชัยเกษม นิติศิริ ที่จะพ้นจากตำแหน่ง
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ด้วยคะแนนเสียง 121 ต่อ 3 เสียง
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 1-2 กย. 2552

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย งานยุติธรรม ครั้งที่ ๗ เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี