• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • วุฒิสภาเห็นชอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็นอัยการสูงสุด และ เห็นชอบตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6 คน

วุฒิสภาเห็นชอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็นอัยการสูงสุด และ เห็นชอบตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6 คน

31 ส.ค. 2552 ที่ประชุมวุฒิสภา
มีมติเห็นชอบให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด แทน นายชัยเกษม นิติศิริ ที่จะพ้นจากตำแหน่ง
เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ด้วยคะแนนเสียง 121 ต่อ 3 เสียง
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224 จำนวน 6 คน โดยได้ประชุมลับเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะลงมติ  ผลปรากฎว่า 

1.นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ  อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้ 112 เสียง
ไม่ออกเสียง 2 เสียง 

2. นายสมชาย  งามวงศ์ชน  อธิบดีศาลปกครองสงขลา ได้
110 เสียง ไม่ออกเสียง 4 เสียง

3.นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ
รองอธิบดีศาลปกครองระยอง ได้ 109 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียงไม่ออกเสียง 4
เสียง

4.นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ได้ 109
เสียง ไม่เห็นด้วย 1 ไม่ออกเสียง 4 เสียง 

5.นายมนูญ  ปุญญกริยากร
รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ 102 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง ไม่ออกเสียง 5
เสียง และ

6. นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ได้ 106
เสียง ไม่เห็นด้วย 3 ไม่ออกเสียง 5 เสียง 

ถือว่าที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบทั้ง 6 คนให้เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้หลังจากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อนำราย
ชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อไป.

ที่มา สำนักข่าวไทย ข่าว 1 และ ข่าว 2

ข้อมูลเพิ่มเติม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๔  วรรคสอง บัญญัติว่า

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดิน อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้ การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล

บทความที่เกี่ยวข้อง