• ธรรมนิติ
 • /
 • ข่าว
 • /
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 1-2 กย. 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 1-2 กย. 2552

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย งานยุติธรรม ครั้งที่ ๗ เรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การผลักดันการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน” และมีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ผู้สื่อข่าว และประชาชนผู้สนใจ ประมาณ ๑,๘๐๐ คน

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมคู่ขนาน ดังนี้

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒

การประชุมกลุ่มย่อย

 •  การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงคุณค่าสู่สังคมนิติธรรม
 • กระบวนการยุติธรรม : การมีส่วนร่วม ทางเลือก และการเข้าถึง
 • กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การประชุมคู่ขนาน

 • ประชาชนกับการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 •  พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยฯ
 •  ปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
 •  กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒

การประชุมกลุ่มย่อย

 • สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย และการบรรยายพิเศษ

การประชุมคู่ขนาน

 • กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและกองทุนเงินทดแทน
 •  การปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
 •  การปฏิรูปวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
 • การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
 • การบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่
 • การนำเสนอผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมปี ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา

 1.  เพื่อนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ตกผลึก ผ่านผลงานวิชาการที่ได้รับการสังเคราะห์องค์ความรู้ในเบื้องต้น
 2.  เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและ ตรงต่อความต้องการของประเทศโดยใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้องผสานกับกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 3.  เพื่อนำสรุปผลการประชุมไปประกอบการพิจารณานำเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย ด้านกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับความเป็นไปของสังคม     

ที่มา    สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง