ผลสำรวจเงินเดือนของไทย ผู้บริหาร สูงกว่าพนักงาน 10 เท่า

วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ศ.ดร.ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ 
ผู้อำนวยการหลักสุตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เปิดเผยว่า  ส.อ.ท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จัดทำรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2552/2553 
ซึ่งเป็นผลการศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของสมาชิก ส.อ.ท.

นายกฯประกาศเดินหน้าเก็บภาษีที่ดิน-มรดก อาจเป็นอัตราก้าวหน้า ตุนที่ดินไม่ใช้ทำประโยชน์ เก็บหนัก 2 เท่า

วันที่ 18 กรกฎาคม 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีชะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเร็ว ๆ นี้ คงสามารถเสนอเป็นกฎหมายได้ ในเรื่องภาษีที่ดินและทรัพย์สิน  ซึ่งมีการเสนอในขณะนี้ว่า ให้เก็บในอัตราก้าวหน้า
แล้วกันเงินส่วนหนึ่งมาแก้ปัญหา เป็นกองทุนที่ดินทำกินให้เกษตรเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน แต่จะไม่จัดเก็บในอัตราสูง จนกระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผลกระทบและข้อวิจารณ์ต่อวาทกรรม “นิติรัฐ”

ในทศวรรษที่ 80 มีผู้เห็นกันว่าหลักนิติรัฐถูกแปรสภาพกลายเป็นวาทกรรมทางการเมือง วาทกรรม
"นิติรัฐ" ถูกนำไปใช้กล่าวอ้างเพื่อเป็น "อำนาจ" ในการปกครอง
จนเรียกได้ว่า หากมีรัฐใดประกาศตนว่าเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย
และต้องการสร้างความชอบธรรมในการปกครอง
ตลอดจนต้องการให้นานาอารยประเทศยอมรับนับถือแล้ว
ก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องประกาศตนเป็น "นิติรัฐ"