ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนาเรื่อง เทคนิคเพื่อพัฒนาการตอบคำถามที่ดีในงานเภสัชสนเทศ โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

กำหนดการสัมนาเรื่อง เทคนิคเพื่อพัฒนาการตอบคำถามที่ดีในงานเภสัชสนเทศ

โครงการ”สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานบริการของเครือข่ายความร่วมมือเภสัชสนเทศ (Drug Information Network)”

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

*******************************

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552

08.30-08.50 น. ลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสัมนาเรื่อง Creative Commons ต่อลิขสิทธิ์บนเว็บไซท์ไทย โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ " โอกาสการของการแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญา " ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00- 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร SM TOWER ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (ตรงข้ามสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า)

วิทยากร โดย