• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนาเรื่อง เทคนิคเพื่อพัฒนาการตอบคำถามที่ดีในงานเภสัชสนเทศ โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนาเรื่อง เทคนิคเพื่อพัฒนาการตอบคำถามที่ดีในงานเภสัชสนเทศ โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

กำหนดการสัมนาเรื่อง เทคนิคเพื่อพัฒนาการตอบคำถามที่ดีในงานเภสัชสนเทศ

โครงการ”สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานบริการของเครือข่ายความร่วมมือเภสัชสนเทศ (Drug Information Network)”

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

*******************************

วันที่ 28 พฤษภาคม 2552

08.30-08.50 น. ลงทะเบียน
08.50-09.00 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

09.00-10.30 น. บรรยาย เรื่อง แนะนำ web site หน่วยเภสัชสนเทศและแหล่งข้อมูลผ่าน web
สำหรับผู้ให้บริการตอบคำถามเภสัชสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์วิบุล วงศ์ภูวรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. บรรยาย เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงทางกฎหมายในการตอบคำถามเภสัชสนเทศ
โดย คุณ พิชัย พืชมงคล สำนักกฎหมายธรรมนิติ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. บรรยาย เรื่อง Principles of literature evaluation
โดย รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.00 น. บรรยาย เรื่อง Principles of literature evaluation (ต่อ)
โดย รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แจกบทความให้ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำกลับไปฝึกประเมินก่อนการฝึกปฏิบัติในวันถัดไป
———————————————————————–

ที่มา – http://drug.pharmacy.psu.ac.th/doc/project-dic52.pdf