ถอดคำพิพากษาภาษี ep.15 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในขณะที่จ่ายเงินได้ จะต้องรับผิดหรือไม่ ตอบ: ผู้จ่ายเงินได้จะต้องร่วมกันรับผิดกับผู้มีเงินไ […]