ข่าวล่าสุด! ครม.มีมติแก้กฎหมายกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์

ข่าวล่าสุด!  คณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีเนื้อ […]