• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ข่าวล่าสุด! ครม.มีมติแก้กฎหมายกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์

ข่าวล่าสุด! ครม.มีมติแก้กฎหมายกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์

ข่าวล่าสุด!  คณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีเนื้อหากำหนดว่า“ให้ใช้ราคาขายที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินแสดงหรือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า เป็นเงินได้พึงประเมินของผู้นั้น…”

หมายความว่า เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินหรือราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันจริง โดยต้องใช้ราคาที่เป็นจำนวนที่สูงกว่า

เดิมมาตรา 49 ทวิ กำหนดว่า “ในกรณีที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ให้เจ้าพนักงานประเมินกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น”

หมายความว่า แม้ว่าจะขายได้จริงสูงกว่าราคาประเมิน ก็ยังคงต้องเสียภาษีจากฐานราคาประเมินที่ดิน ทั้งนี้ กฎหมายยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมายใหม่มาใช้บังคับ

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ บุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษีสูงขึ้นเพราะไม่สามารถใช้ราคาประเมินที่ต่ำกว่าเป็นฐานในการคำนวณเสียภาษีได้อีกต่อไป

ติดตามรายละเอียดได้จาก: เว็บไซต์รัฐบาลไทย