สัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาภาษีของธุรกิจขนส่งในระบบโลจิสติกส์ (Logistics)”

สํานักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาภาษีของธุรกิจขนส่งในระบบโลจิสติกส์ (Logistics)” ให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่ง ในวันอังคาร […]