• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาภาษีของธุรกิจขนส่งในระบบโลจิสติกส์ (Logistics)”

สัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาภาษีของธุรกิจขนส่งในระบบโลจิสติกส์ (Logistics)”

สํานักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “ปัญหาภาษีของธุรกิจขนส่งในระบบโลจิสติกส์ (Logistics)” ให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่ง ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม สํานักกฎหมายธรรมนิติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหาร บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ จํากัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณกัมพล ทรัพย์ปรุงและคุณพุทธิมา เกิดศิริ ทนายความและที่ปรึกษาภาษีอากร เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว