ลงทุน 3 จังหวัดภาคใต้ ทุกกิจการ รัฐยกเว้นภาษี 8 ปี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2552  นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ผลสำรวจเงินเดือนของไทย ผู้บริหาร สูงกว่าพนักงาน 10 เท่า

วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ศ.ดร.ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ 
ผู้อำนวยการหลักสุตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เปิดเผยว่า  ส.อ.ท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จัดทำรายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2552/2553 
ซึ่งเป็นผลการศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของสมาชิก ส.อ.ท.

นายกฯประกาศเดินหน้าเก็บภาษีที่ดิน-มรดก อาจเป็นอัตราก้าวหน้า ตุนที่ดินไม่ใช้ทำประโยชน์ เก็บหนัก 2 เท่า

วันที่ 18 กรกฎาคม 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีชะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเร็ว ๆ นี้ คงสามารถเสนอเป็นกฎหมายได้ ในเรื่องภาษีที่ดินและทรัพย์สิน  ซึ่งมีการเสนอในขณะนี้ว่า ให้เก็บในอัตราก้าวหน้า
แล้วกันเงินส่วนหนึ่งมาแก้ปัญหา เป็นกองทุนที่ดินทำกินให้เกษตรเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน แต่จะไม่จัดเก็บในอัตราสูง จนกระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน