ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน…กับข้อผิดพลาดที่ไม่ควรมองข้าม

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จะต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
  1. วันทำงาน  เวลาทำงานปกติ  และเวลาพัก
  2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
  3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วง