สรรพากร แฉแพทย์ นักบัญชี ทนายความ ดารา นักร้อง นักแสดง ผู้รับเหมา ตั้งคณะบุคคลเลี่ยงภาษี

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรร พากร
เปิดเผยว่ากรมได้เชิญตัวแทนกลุ่มบุคคลและดารา
มารับฟังการชี้แจงเรื่องการเสียภาษีของนักแสดงสาธารณะ
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีที่ถูกต้องของนัก
แสดงสาธารณะให้ทราบถึงรายละเอียดในการคำนวณภาษีที่ถูกต้อง
รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจและเสียภ