ก้าวใหม่ของการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม

โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

การตัดสินคดี "มาบตาพุด" และ "แม่เมาะ"
ของศาลปกครองจังหวัดระยอง และศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
และอาจจะเป็นก้าวแรกของการสร้างมาตรฐานการอยู่ร่วมกัน ระหว่างอุตสาหกรรมกับสังคมไทย